top of page

Tüzük

Bölüm I

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1 - Derneğin adı, Bilimsel Tavukçuluk Derneği'dir.

Merkezi Ankara’dadır.

Amaç:

Madde 2 - Ülkemizde büyük bir hızla gelişme gösteren kümes hayvanları üretiminin en yüksek düzeye ulaşmasına katkıda bulunmaktır.

Bu amacı gerçekleştirmek üzere:

 1. Dünyada ve Türkiye'de bu konuda yapılan en son yenilikleri, üretici ve tüketici ile tavukçuluğun çeşitli dallarında çalışan diğer kimselere yayın ve toplantıyla duyurmak.

 2. Fakültelerin ilgili kürsüleri ve çeşitli araştırma kuruluşları tarafından tavukçuluk konusunda yapılacak araştırmaların yakın bir iş birliği ve eşgüdümünü sağlamak üzere öneride bulunmak.

 3. Kurs, seminer, sempozyum, açık oturum gibi toplantılar düzenleyerek bilgi alışverişinde bulunmak, tavukçuluktaki bilgi düzeylerinin yükseltilmesini sağlamak.

 4. Tavukçulukla ilgili olarak çeşitli bilgi düzeylerinde teknik eleman yetiştirilmesi amacıyla girişimlerde bulunmak.

 5. Özel işletmelerin kendi aralarında ve resmi kuruluşlarla işbirliği ve dayanışmaların sağlanmasına ve çeşitli sorunların çözümüne katkıda bulunmak.

 6. Gerektiğinde yurt içi ve yurt dışı araştırma ve inceleme gezileri ile toplantılar düzenlemek.

 

Kurucular

Madde 3 - Dernek aşağıda isim, meslek ve adresleri belirtilmiş bulunan 7 üye tarafından kurulmuş bulunmaktadır.

 

 1. Prof. Dr. Cemalettin Akpınar

Adres (iş): A.Ü. Ziraat Fakültesi Küçük Evcil Hayvanlar Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü Başkanı – Ankara

Ev: Çamlık Mah. Bahadırlar Sok. No: 16 Kurtuluş – Ankara

Uyruk: T.C.

 

 1. Prof. Dr. Besim Gürocak

Adres (iş): A.Ü. Ziraat Fakültesi Besin Maddeleri ve Hayvan Besleme Kürsüsü – Ankara

Ev: Güvenevler, Gülden Sok. No: 4/9

Uyruk: T.C.

 

 1. Prof. Dr. Metin Yeldan

Adres (iş): A.Ü. Ziraat Fakültesi Besin Maddeleri ve Hayvan Besleme Kürsüsü – Ankara

Ev: Barbaros Mah. Bülten Sok. No: 48/7 Kavaklıdere – Ankara

Uyruk: T.C.

 

 1. Doç. Dr. Rüveyde Akbay

Adres (iş): A.Ü. Ziraat Fakültesi Küçük Evcil Hayvanlar Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü – Ankara

Ev: Y. Ayrancı Hoşdere Cad. 23/17 Ankara

Uyruk: T.C.

 

 1. Dr. Avni Başdoğan

Adres (iş): A.Ü. Ziraat Fakültesi Küçük Evcil Hayvanlar Kürsüsü – Ankara

Ev: Kavaklıdere Büklüm Sok. Funda Apt. No: 92/9 Ankara

Uyruk: T.C.

 

 1. Asistan Mesut Türkoğlu

Adres (iş): A.Ü. Ziraat Fakültesi Küçük Evcil Hayvanlar Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü – Ankara

Ev: Güvenevler, Güvenevler Cd. 69/2 Ankara

Uyruk: T.C.

 

 1. Z. Y. Mühendisi Ali Çetin Fıratlı

Adres (iş): T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü – Ankara

Ev: Çankaya Atatürk Bul. 255/33 B Ankara

Uyruk: T.C.

Bölüm II

Üyelik Koşulları

Madde 4 - Medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip, on sekiz yaşını bitirmiş ve madde 5'deki nitelikleri taşıyan kişiler derneğe üye olabilirler.

Dernek kurma hakkından yoksun bulunanlar derneğe üye olamazlar.

Yabancıların derneğe üye olabilmeleri için, Türk yurttaşlarında aranan koşullardan başka, Türkiye'de oturma hakkına sahip bulunmaları da gereklidir. Onursal üyelik için oturma koşulu aranmaz.

 

Üyelik Türleri

Madde 5 - Dernek, genel koşulları taşıyan üç tür üyeden oluşur:

 1. Gerçek Kişi Üye: Kümes hayvanı yetiştiriciliği yapan kişilerle Ziraat Fakültesi ya da Veteriner Fakültesi çıkışlı kişilerdir.

 2. Tüzel Kişi Üye: Kümes Hayvanları yetiştiriciliği ile ilgili bulunan ticari şirketler, kooperatifler ve vakıflardır.

 3. Onursal Üye: Yukarıda sayılan türden üye olamayan ama derneği, çalışmalarında destekleyen, parasal yardımda bulunan, kümes hayvanı yetiştiriciliğinde gelişme sağlayan, ona çalışmalarıyla katkıda bulunan resmi kuruluşlarla yerli ya da yabancı gerçek ya da tüzel kişi firma ya da şirketlerin kendi temsilcileri yönetim kurulu kararı ile onursal üyeliğe seçilebilirler.

 

Üye Oluş Yöntemi

Madde 6 - Beşinci maddede belirtilen türden üyeliğin kazanılması: Eski üyelerden en az iki kişinin önerisi ve yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşebilir.

 

Üyelik Hakları

Madde 7

 • Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

 • Her üye istifa hakkına sahiptir.

 • Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.

 • Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

 • Derneğin tüzel kişi üyeleri, tüzel kişi tarafından bildirilen kişi tarafından temsil edilir.

 • Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler.

 

Üyelikten Çıkma, Çıkarılma

Madde 8 - Üyelikten çıkma, çekilme hakkının kullanılması ile olur.

Bu tüzükte belirlenen koşulları yerine getirmeyen, dernek amacına uymayan, zararlı çalışmaları bulunan ve alınan kararlara uymayan üyeler, yönetim kurulunun kararı ile çıkarılırlar. Üyelikten çıkarılanlar ilk Genel Kurulda itirazda bulunabilirler. Genel Kurul kararı kesindir.

 

Bölüm III Derneğin Organları

 1. Genel Kurul

 

Madde 9 - Genel Kurul, Derneğin gerçek kişi üyeleriyle, tüzel kişi üyelerinin temsilcilerinden oluşur.

 1. Genel Kurul, üç yılda bir kez Ocak ayı içinde Yönetim Kurulunu çağrısı il OLAĞAN,

 2. Yönetim ya da Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da üyelerin beşte birinin isteği üzere OLAĞANÜSTÜ olarak toplanır.

 

Denetleme Kurulunun ya da beşte bir üyenin isteği üzere Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’un 84. Maddesi uyarınca işlem yapılır.

 

Çağrı

Madde 10

Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler yönetim kurulunca en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi, bir gazete ile ilan edilerek veya üyelere yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az, altmış günden çok olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.

İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılması zorunludur.  Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Yeri ve Zamanı

Madde 11 - Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

 

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 12

 1. Toplantı yeter sayısı, genel kurulu oluşturan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

Genel kurulun derneğin dağılmasına karar verebilmesi için üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması koşulludur. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda üye sayısı ne olursa olsun dağılma konusu görüşülebilir.

 

 1. Kararlar, toplanan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

 

Derneğin dağılmasına ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

 

Toplantı Yöntemi

Madde 13

Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda bildirilmiş olan gün, yer ve saatte yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulu'nca düzenlenen listedeki adların karşısına imza koyarak toplantı salonuna girerler. 12nci maddede belirtilen nisap sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı ya da görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve en az bir başkan vekili ile bir kâtip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekle sorumludur.

Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, Genel Kurul başkanının belirteceğin yöntem uygulanır.

Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

 

Görüşülecek Konular

Madde 14

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

Madde 15  - Genel Kurulun görüşüp karara bağlayacağı konular şunlardır:

 1. Dernek organlarının seçilmesi.

 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

 3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi. Yönetimin aklanması.

 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen ya da değiştirilerek kabul edilmesi.

 5. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması.

 6. Derneğin uluslararası çalışmada bulunması, yurtdışındaki dernek ya da kuruluşlarla iş birliği yapılması, onlara üye olarak katılması ya da ayrılması.

 7. Derneğin dağılması.

 8. Çıkarılan üyelerin itirazının görüşülerek karara bağlanması.

 9. Bu tüzüğün ve yasaların yüklendiği görevleri yapmak.

 

II Yönetim Kurulu

Madde 16

Yönetim Kurulu yedi asil üye ve yedi yedek üyeden ibaret almak üzere Genel Kurul’ca üç yıl için seçilir. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu ilk toplantıda üyeler kendi aralarında başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve sayman seçer.

Yönetim Kurulu şu işleri yapar:

 1. Derneği temsil etmek ya da bu konuda kendi üyelerinden bir ya bir kaçına yetki vermek.

 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.

 3. Derneğin amacına ulaşmasını sağlayacak çalışmalarda bulunmak.

 4. Değer gördüklerini onursal üyeliğe seçmek.

 5. Üyelik için başvuranların üyeliğinin kabulüne ya da reddine karar vermek.

 6. Derneği idare etmek, gerekli personeli işe almak, isten çıkarmak.

 7. Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak.

 8. Genel Kurulu toplantıya çağırmak, gündemi ve Genel Kurul’a katılacak üyelerin listesini belirlemek.

 9. Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya aynı haklar tesis etmek ve feyk etmek.

 10. Bu tüzüğün ve yasaların yüklediği görevleri yerine getirmek.

 11. Dernek çalışmaları gerektikçe, Yönetim Kurulu Kararı ile ona bağlı ve onun sorumluluğunda Basın ve Halkla ilişkiler, Yayın, Bilimsel Araştırma, ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongre vb. toplantı düzenleme ve Gezi Komiteleri kurulabilir.

 

Komitelerin Kurulması

Madde 17 - Dernek çalışmaları gerektikçe, Yönetim Kurulu Kararı ile ona bağlı ve onun sorumluluğunda Basın ve Halkla ilişkiler, Yayın, Bilimsel Araştırma, toplantı düzenleme, gezi ve komiteler kurulabilir.

Bu komiteler, dernek üyeleri arasından Yönetim Kurulunca seçilen üç ila dokuz üyeden oluşur.

 

III Denetleme Kurulu

Madde 18

 1. Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca üç yıl için seçilir.

 2. Denetleme Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

 1. Denetim Kurulu; Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtlarının mevzuata, dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, harcamaların mevzuata uygunluğunu, dernek faaliyetlerinin yasalara ve derneğin amacına uygun olup olmadığını denetler.

 2. Denetleme Kurulu bu görevini bir seneyi geçmeyen aralıklarla yapar ve düzenlediği raporu Yönetim Kuruluna ve toplandığı zamanlarda dernek genel kuruluna sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

Bölüm IV Şubeler

 

Şubelerin Kuruluşu

 

Madde 19: Derneğin merkezi Ankara’dadır. Şubesi yoktur.

 

Bölüm V Son Hükümler

Uluslararası İlişkiler

Madde 20

Yönetim Kurulu’nun önerisi ve genel kurulun kabulü halinde ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili kuralları uyarınca uluslararası ilişkiler kurulabilir.

Uluslararası ilişkilerden amaç, Derneğin amaçları doğrultusunda çalışan ve Türk tavukçuluğuna yararı olacağı düşünülen uluslararası nitelikte bilimsel derneklere üye olmak, onlarla işbirliği yapmak, yayınlarına abone olmak biçiminde belirir.

bottom of page